Gumy baku zbiornika WSK 175 Kobuz, SHL Gazela

28,50 

Polski producent.