Gumy zbiornika WSK 175 Kobuz, SHL Gazela

47,00 

Polski producent.